BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Piskiej

Znak sprawy

ZP.271.2.2018     

 

Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Piskiej”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Piskiej” dokonuje następujących zmian zapisów
w  Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ:

- w punkcie 3. Zobowiązania Wykonawcy jest:

Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą: ,,Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska”

za cenę ofertową brutto ………………. zł (słownie złotych: …………………..……….).

Stawka podatku VAT ……….%

Zgodnie z wypełnionym załącznikiem 1a do SIWZ.

- winno być:

Oferujemy wykonanie zadania pod nazwą: ,,Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska”

za cenę ofertową brutto ………………. zł (słownie złotych: …………………..……….).

Stawka podatku VAT ……….%

Zgodnie z wypełnionym załącznikiem 1a do SIWZ.

Okres gwarancji wynosi ………………….

 

Pozostałe warunki i zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzoną modyfikacją Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:10.

Ponadto informuję, że nie nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP pod nr 604942-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 15:32
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 15:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 254 razy