BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie UZP)

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

Ogłoszenie nr 500194458-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Piskiej: Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599288-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Piskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 51137285500000, ul. ul. Sikorskiego  4, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 239 858, e-mail wiktor.burzynski@gmail.com, faks 874 239 858.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego. Dane techniczne samochodu pożarniczego jakie winien spełniać: Podwozie: a)moc silnika – min. 200 kW, b)napęd – 4x4 – uterenowiony, resory, blokady mechanizmów różnicowych, stablizatory przechyłów, c)skrzynia biegów manualna, d)koła pojedyncze na osi przedniej, koła podwójne na osi tylnej, e)spełnienie czystości spalin – min. EURO-5, Kabina zespolona: a)6 osobowa w układzie miejsc 1+1+4, b)w kabinie zamontowana klimatyzacja i radioodtwarzacz CD- sprzęt łączności radiowej ( min 2szt. Motoroli) lub równoważne, c)min. 2 latarki, d)uchwyty do aparatów powietrznych min. 4 szt. e)niezależne ogrzewanie kabiny załogi – Webasto, f)reflektor pogorzeliskowy, g)podest do łądowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. Zabudowa ratowniczo-gaśnicza: a)konstrukcja i poszycie - stal nierdzewna, aluminium, nakładki kompozytowe, b)żaluzje aluminiowe, c)wszystkie półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości, d)palety, regały uchylne lub uchylno wysuwne, e)dach zabudowany wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, zamocowanie do drabiny, zamocowanie do sań lodowych, zamocowanie do drabinek nasadowych, f)układ schowków 7(3+3+1). Jeden schowek o wym. szerokość 90 cm, głębokość 65cm. g)pod każdym schowkiem podest uchylny otwierany h)mocowanie do sprzętu pożarniczego w schowkach (mocowanie pił, prądownic, rozdzielaczy). Zbiornik wody i środka pianotwórczego: a)zbiornik wody o pojemności – min. 3000l (kompozytowy), b)zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – min. 300l (kompozytowy). Układ wodno-pianowy: a)autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2800 l/min przy 8 barach i wydajności na wysokim ciśnieniu min. 400 l/min przy 40 barach lub równoważna, b)autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, c)linia szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb z prądownicą wysokociśnieniową i nakładką do piany, przedmuch linii sprężonym powietrzem, d)działko wodno-pianowe z nakładką do piany, e)dozownik środka pianotwórczego ręczny (3% i 6%). Instalacja elektryczna: a)oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (Lampa Zespolona „Straż”-LED) z nagłośnieniem min. 200W, manipulator na przewodzie z funkcją dzień i noc), b)min. dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce, c)oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne min. - 6szt i listwy LED nad żaluzjami), d) niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy - Webasto sterowanie z kabiny. Wymiary pojazdu: a)długość min.7600 mm, b)szerokość min. 2540 mm, c)wysokość-min. 3200 mm. Zamontowane wyposażenie standardowe: a)w przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy z miejsca obsługi. Włączniki są aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym, b)układ do ładowania akumulatorów pojazdu z wyrzutnikiem samo-rozłączalne w momencie rozruchu silnika, z ładowarką zamontowaną na samochodzie, z gniazdem 230V z wtyczką i przewodem, c)pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy typu LED z głowicą min.-2x1000 W, wysokość min. 5m. d)agregat prądotwórczy min.2,5 kVA, e)wyciągarka elektryczna - uciąg min. 8 t. 2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu wydelegowanych przedstawicieli Zamawiającego min. 6 osób w siedzibie Zamawiającego. Miejsce dostawy – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska. Dostawa odbędzie się transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. Równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: wtorek, 14 sie 2018 12:47
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2018 12:50
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 238 razy