BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Adama Kulenko –  reprezentującego Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul. Pogodna 59, 15-365 Białystok, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w dniu 09-08-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa linii kablowej SN, budowa linii kablowych nN, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa słupów elektroenergetycznych SN i nN.
Lokalizacja inwestycji na części działki o numerze geodezyjnym 63/2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewo, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Kowalewo,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 9 sie 2018 14:40
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2018 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sie 2018 10:16
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 294 razy