BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Bemowie Piskim na działce o nr geod. 20/101

znak sprawy: BiRG ZP.271.17.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Bemowie Piskim 
na działce o nr geod. 20/101”
wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz,
  2. Zakład Usługowo – Transportowo – Handlowy Bogusław Wisowaty ul. Jagodowa 12, 19-300 Ełk

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Zakład Usługowo – Transportowo – Handlowy

Bogusław Wisowaty

Jagodowa 12

19-300 Ełk

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 60 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1.

 

Przedsiębiorstwo

Drogowo – Mostowe Sp. z o. o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

 

55,85 pkt.

30,00 pkt.

85,85 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –http://bip.bialapiska.pl

Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2018 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 6 sie 2018 14:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 408 razy