BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia
działającej z upoważnienia P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
w dniu 06-08-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 47/5 w obrębie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Dmusy,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 6 sie 2018 10:05
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2018 08:23
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2018 10:27
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 330 razy