BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:Pana Janusza Topolskiego, ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok z dnia 08-06-2018 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych: 2/1, 3, 4/38, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/9, 9/3, 10/2, 11/2, 12, 13, 20, 23/1, 23/2, 26/56, 26/80, 30/3, 31, 32, 45, 46, 47/1, 48/2, 48/3, 49/1, 50/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53/1, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2, 64/2, 67/1, 69, 71, 72/21 w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Cibory,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2018 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2018 14:49
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2018 14:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 175 razy