BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn.

Biała Piska, dnia 13.06.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.15.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn” wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz ul. M. Konopnickiej 6/3, 12-200 Pisz.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę  złożoną przez firmę:

 

Pracownia Usług Inżynierskich

Przygoda Tomasz

ul. M. Konopnickiej 6/3

12-200 Pisz

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 60,00 pkt.
  2. Okres gwarancji – 10,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70,00 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 13 cze 2018 13:00
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 13:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:40
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 314 razy