BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994  ze  zm.) z w o ł u j ę  XXXVII  publiczną  Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  28 czerwca  2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej-  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Białej   Piskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat „Efekty rzeczowo-finansowe Spółek z o.o. ZEC i ZWiK oraz zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy za 2017 r. i I.kw. 2018 r”.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Biała Piska  za 2017 r.:
 • omówienie sprawozdań przez Burmistrza Białej Piskiej,
 • przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wykonaniu budżetu Gminy  za 2017 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej,
 • dyskusja .

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r.
 2. udzielenia Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2017 r.
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026,
 4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2018 r.
 5. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska za 2017 r.
 6. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność  Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Białej Piskiej.
 7. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska,
 8. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska,
 9. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 10. przyjęcia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2018 r.

 

11. Zamknięcie obrad.

Data powstania: środa, 13 cze 2018 09:47
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 09:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2018 07:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 197 razy