BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej.

Wymiana stolarki drzwiowej

  

Znak sprawy 06/ZEC/WM/2018                                                                                                                                                             Biała Piska, dnia 08.06.2018r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:„ Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej”

 1. Zamawiający :

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 2 Biała Piska

 

II. Opis oraz zakres zamówienia :

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest demontaż starych drzwi, odpowiednie przygotowanie otworu drzwiowego, montaż nowych drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi balkonowych i estetyczne wykończenie otworu drzwiowego. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego określony został załącznikiem graficznym nr 1 do zapytania ofertowego.

 

III. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji :

 

Termin wykonania zamówienia – do 31.08.2018r. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

 

IV. Obowiązki Wykonawcy :

 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru drzwi będących przedmiotem zamówienia i na ich podstawie dokonać wyceny. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego zał. nr 1 są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2013 poz. 1409 ze zm. ) sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i opis sposobu obliczenia ceny:

 

Oferent poda cenę ryczałtową oferty brutto oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu opis techniczny musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia m.in. rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru ( licząc do dwóch miejsc po przecinku)

cena oferowana minimalna

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej oferty

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych i uzyskała największą ilość punktów

 

VI. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej : „ Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej”

Termin składania ofert – do dnia 22.06.2018r. do godz. 14.00

Oferta powinna być przesłana na adres – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres zecbp@interia.pl lub przekazana osobiście.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie :

 • wypełnionego formularza ofertowego zał. nr 2

 • oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3

  Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

 1. Zakończenie postępowania :

   

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt. V zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1 / Wykaz stolarki do wymiany

2/ Formularz ofertowy

3/ Oświadczenie Wykonawcy

4/ Umowa - WZÓR

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 cze 2018 10:13
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 10:25
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 183 razy