BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE "DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ"

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2019 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

Termin składania ofert:: 26.06.2018 roku,  do godziny 1500.

Kryterium oceny ofert:  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego, dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2018/2019:
 • w ilości 3 000 ton o kaloryczności co najmniej 22 000 kJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 12%, zawartość siarki najwyżej 0,4%.
 1. Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 50% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionego przez Odbiorcę opału.
 2. Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca dostarczy świadectwa jakości lub deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Opał będzie dostarczany przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę telefonicznych zamówień.
 4. Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Odbiorcę.
 5. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia do kotłowni zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza
  w Drygałach oraz przy ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim oraz przy ul. Piłsudskiego w Białej Piskiej.
 6. Dostawy miału węglowego będą realizowane transportem samochodowym o ładowności do 30 ton.
 7. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę dostawy.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią.
 3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 4. Odbiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz cenowy,

- formularz ofertowy

- parafowany wzór umowy.

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu:

 • Jan Bąbka
 • Agnieszka Szumowska

nr tel./fax 87 423 39 003

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że firma nasza zwolniona jest od akcyzy dla wyrobów węglowych.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 cze 2018 07:39
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 07:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 254 razy