BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE „DOSTAWA BIOMASY W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ”

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„DOSTAWA BIOMASY W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2019 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska 

Termin składania ofert: 26.06.2018 roku, do godziny 1500.

Kryterium oceny ofert:  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biomasy do celów energetycznych, dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2018/2019, w postaci:
 • zrębki tartacznej - rozdrobniona w ilości do 10 000 mp o wilgotności do 40%; bez zawartości popiołu; zanieczyszczenia mineralne do 4%; granulacja zrębki 20-40 mm; bez drewnopochodnych granulatów – pellet oraz brykietów.
 1. Odbiorca ma prawo do niezrealizowania 50% przedmiotu umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem całości umowy. W takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Dostawcy, stosownie do ilości zakupionej przez Odbiorcę biomasy.
 2. Biomasa będzie dostarczana przez Dostawcę na podstawie składanych przez Odbiorcę telefonicznych zamówień.
 3. Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Odbiorcę.
 4. Dostawca zobowiązany będzie dostarczać biomasę stanowiącą przedmiot zamówienia do 1 kotłowni zlokalizowanej w Białej Piskiej przy ul. Witosa.                  
 5. Koszt transportu i rozładunku wliczony jest w cenę dostawy.

   

       Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią.
  3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
  4. Odbiorca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

    

   Do oferty należy dołączyć:

   - formularz cenowy,

   - formularz ofertowy,

   - parafowany projekt umowy.

   Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu:

   1. Jan Bąbka – tel./fax 87 42 39 003
   2. Agnieszka Szumowska – tel./fax 87 42 39 003

    

   

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 cze 2018 13:39
Data opublikowania: czwartek, 7 cze 2018 13:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 149 razy