BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania

Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej

Znak sprawy

BiRG ZP.271.16.2018     

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej”

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie (poniżej oryginalna treść zapytań) informujemy, że:

Pytanie 1:  

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

 

Pytanie 2:  

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2: z dnia 2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4
ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy  

 

Pytanie 3:  

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania zgodności produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

 

Pytanie 4:  

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne i podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym. Dostosowując się do polityki klimatycznej
z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

 

Odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3 i 4

Zastosowano rozwiązanie w postaci certyfikowanych opraw gruntowych LED, RGB, IP67 z możliwością regulowania barwy światła, o mocy max. 3W. Nie stawia się wymagań dotyczących kąta strumienia świetlnego oraz regulacji pochylenia. 

Zgodnie z rozdziałem III pkt.2 SiWZ - Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Część w/w pytań dotyczy oświetlenia drogowego - Zamawiający informuje, że w projekcie nie występuje oświetlenie drogowe w postaci lamp montowanych na słupach i wysięgnikach. 

Data powstania: środa, 6 cze 2018 12:05
Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 12:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:40
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 376 razy