BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 29-05-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.1.2018.8 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 18/16, obręb Szkody, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 29 maj 2018 14:44
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2018 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2018 11:37
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 302 razy