BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.3.2018.7

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 16-05-2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 120 DJP, wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V=1410m³, budowie zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. V=10,0m³, budowie trzykomorowego silosu na kiszonki wraz ze zbiornikiem na odcieki kiszonkowe o poj. V=10,0m³ na działkach o numerach geodezyjnych 43, 44/1, 46/1, 47, obręb Myszki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.”
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Giżycku  w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 16 maj 2018 09:44
Data opublikowania: środa, 16 maj 2018 09:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2018 07:32
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 156 razy