BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.2.2018.11

o podjęciu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości

informację, że na podstawie pisma inwestora złożonego w dniu 07-05-2018 r. w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 09-05-2018 r. zostało wydane postanowienie znak BiRG.6220.2.2018.8 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 100 DJP wraz
z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1100,0 m3 oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe o poj. 9,5 m3 na działkach o numerach geodezyjnych 88 i 89, obręb Pawłocin, gmina Biała Piska”

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 9 maj 2018 14:19
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2018 07:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2018 09:51
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 148 razy