BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.2.2018.7

o wydanym postanowieniu nakładającym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko / o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04-05-2018 r. wydano:
1.    Na podstawie art. 63,  ust. 1 w/w ustawy postanowienie znak BiRG.6220.2.2018.5 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 100 DJP wraz z  podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V=1100,0 m3 oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe o poj. 9,5 m3 na działkach o numerach geodezyjnych 88 i 89, obręb Pawłocin, gmina Biała Piska”.
2.    Na podstawie art. 69 ust. 4 postanowienie znak BiRG.6220.2.2018.6, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: piątek, 4 maj 2018 11:21
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2018 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 9 maj 2018 12:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 166 razy