BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Dolnej w Białej Piskiej

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja placu zabaw przy ulicy Dolnej w Białej Piskiej” wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 

  1. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.
  2. ,,ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

NOVUM Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 59,54 pkt.
  2. okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 99,54 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych
w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres

Gwarancji

Łączna liczba punktów

 

2.

,,ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30,

07-320 Małkinia Górna

60,00  pkt.

30,00 pkt.

90,00 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –http://bip.bialapiska.pl

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 14:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 320 razy