BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska - Część III Ubezpieczenia NNW członków OSP.

Biała Piska, dnia 23.04.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.11.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska” Część III Ubezpieczenia NNW członków OSP wpłynęły 4 oferty złożone przez:

  1. BALCIA INSURANCE SA Spółka europejska Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
  2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach ul. Piłsudskiego 2A, 16-500 Sejny,
  3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań,
  4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie Oddział w Ełku ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia dla Części III ofertę nr 3 złożoną przez:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

61-719 Poznań

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu dla Części III oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 44,15 pkt.
  2. Punktacja za zaakceptowane klauzule dodatkowe – 24,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 68,15 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych
w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Punktacja za zaakceptowane klauzule dodatkowe

Łączna liczba punktów

1.

BALCIA INSURANCE SA

Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa

37,17 pkt.

20,00 pkt.

57,17 pkt.

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 Oddział w Suwałkach

Filia w Sejnach

ul. Piłsudskiego 2A, 16-500 Sejny

60,00  pkt.

0,00 pkt.

60,00 pkt.

4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie Oddział w Ełku
ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

33,41 pkt.

16,00 pkt.

49,41 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2018 13:55
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 15:06
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 315 razy