BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska” - Część II Ubezpieczenia komunikacyjne

Biała Piska, dnia 20.04.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.11.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska” - Część II Ubezpieczenia komunikacyjne wpłynęły 3 oferty złożone przez:

  1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach ul. Piłsudskiego 2A, 16-500 Sejny (Oferta nr 2),
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań (Oferta nr 3),
  3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie Oddział w Ełku ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk (Oferta nr 4).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia dla Zadania drugiego ofertę nr 4 złożoną przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Olsztynie

Oddział w Ełku

ul. Moniuszki 3

19-300 Ełk

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 60 pkt.
  2. Punktacja za zaakceptowane klauzule dodatkowe – 16,50 pkt.
  3. Punktacja za zniżkę za niską szkodowość – 0,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,50 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych
w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Punktacja za zaakceptowane klauzule dodatkowe

Punktacja za zniżkę za niską szkodowość

Łączna liczba punktów

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 Oddział w Suwałkach

Filia w Sejnach

ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

48,35 pkt.

14,00 pkt.

0,00 pkt.

62,35 pkt.

3.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne

w Poznaniu
ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

48,19  pkt.

0,00 pkt.

0,00 pkt.

48,19 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 15:20
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 15:24
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 365 razy