BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej Zadanie drugie - Przebudowa istniejącego targowiska – droga dojazdowa (koszty niekwalifikowalne projektu).

Biała Piska, dnia 19.04.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.9.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”  Zadanie drugie - Przebudowa istniejącego targowiska – droga dojazdowa (koszty niekwalifikowalne projektu) wpłynęło 6 ofert złożonych przez:

  1. Firma Handlowo – Usługowa ,,Mag-Bud” Piotr Lipski ul. Nowo – Osiedle 11, 19-203 Grajewo,
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ,,POLBET” Elżbieta Mieczkowska Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz,
  3. Pracownia Usług Inżynierskich Przygoda Tomasz ul. M. Konopnickiej 6/3, 12-200 Pisz,
  4. W&K SPECTRUM Sp. z o. o. Regimin 62C, 06-461 Regimin,
  5. NORDMAN Sp. z o. o. ul. Letniskowa 29, 19-404 Wieliczki,
  6. Wojciech Baranowski ,,ELEKTRO-SILVER” ul. Łomżyńska 206, Konarzyce, 18-400 Łomża.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia dla Zadania drugiego ofertę nr 3 złożoną przez:

Pracownia Usług Inżynierskich

Przygoda Tomasz

ul. M. Konopnickiej 6/3

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 60,00 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres

Gwarancji

Łączna liczba punktów

1.

Firma Handlowo – Usługowa

,,Mag-Bud” Piotr Lipski

ul. Nowo-Osiedle 11 19-203 Grajewo

47,67 pkt.

40,00 pkt.

87,67 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe ,,POLBET” Elżbieta Mieczkowska

Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz

55,29  pkt.

40,00 pkt.

95,29 pkt.

4.

W&K SPECTRUM Sp. z o. o.

Regimin 62C, 06-461 Regimin

57,89 pkt.

40,00 pkt.

97,89 pkt.

5.

NORDMAN Sp. z o. o.

ul. Letniskowa 29, 19-404 Wieliczki

46,09 pkt.

40,00 pkt.

86,09 pkt.

6.

Wojciech Baranowski ,,ELEKTRO-SILVER” ul. Łomżyńska 206, Konarzyce,

18-400 Łomża

42,63 pkt.

40,00 pkt.

82,63 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: czwartek, 19 kwi 2018 13:42
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2018 13:46
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 353 razy