BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja z otwarcia ofert

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska.

Biała Piska, dnia 10.04.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska” w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem,

Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie OC (w tym OC dróg),

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie NNW,

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne.

Część III Zamówienia:

              Ubezpieczenia NNW członków OSP.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia w wysokości:

Część I  –  184 500,00 zł

Część II –  140 100,00 zł

Część III –  26 400,00 zł

   

  1. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO

część I

WARTOŚĆ

OFERTY BRUTTO

część II

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO

część III

1

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

96 045,00 zł

 

-

 

16 398,00 zł

 

 

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A, 16-500 Sejny

176 031,00 zł

122 136,00 zł

10 158,00 zł

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

-

122 529,00 zł

13 803,00 zł

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Olsztynie

Oddział w Ełku ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk

149 985,00 zł

98 415,00 zł

18 240,00 zł

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych w CZEŚCI I zamówienia:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska

 Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne

w Olsztynie

Oddział w Ełku

 ul. Moniuszki 3,

19-300 Ełk

39

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

TAK

NIE

-

NIE

40

Klauzula aktów terroryzmu

TAK

TAK

-

TAK

41

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

TAK

TAK

-

TAK

42

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

NIE

-

NIE

43

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

NIE

NIE

-

NIE

44

Klauzula zniżki z tytułu niskiej szkodowości

TAK

NIE

-

NIE

45

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

TAK

NIE

-

NIE

46

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych

TAK

NIE

-

TAK

47

Klauzula ryzyk nienazwanych

NIE

NIE

-

NIE

48

Klauzula 168 godzin

TAK

NIE

-

TAK

49

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

NIE

NIE

-

TAK

50

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

NIE

NIE

-

NIE

51

Klauzula naruszenia dóbr osobistych

NIE

NIE

-

TAK

52

Klauzula wężykowa

TAK

NIE

-

TAK

 

Wprowadzenie postanowień dodatkowych do oferty dotyczące zwiększenia limitów w CZĘŚCI I zamówienia:

Opis postanowienia dodatkowego

Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska

 Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne

w Olsztynie

Oddział w Ełku

 ul. Moniuszki 3,

19-300 Ełk

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

 

NIE

-

TAK

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

NIE

-

TAK

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu o 50%

 

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

TAK

NIE

-

TAK

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu o 50%

TAK

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu o 100%

 

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

NIE

-

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu o 50%

NIE

NIE

-

TAK

Zwiększenie limitu o 100%

NIE

NIE

-

NIE

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

Zwiększenie SG o 25%

 

NIE

-

TAK

Zwiększenie SG o 50%

TAK

NIE

-

NIE

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

Zwiększenie SG o 25%

 

NIE

-

TAK

Zwiększenie SG o 50%

TAK

NIE

-

NIE

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych w CZĘŚCI II zamówienia:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska

 Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne

w Olsztynie

Oddział w Ełku

 ul. Moniuszki 3,

19-300 Ełk

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

-

NIE

NIE

TAK

5

Klauzula funduszu prewencyjnego

-

NIE

NIE

NIE

6

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

-

TAK

NIE

TAK

7

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

-

TAK

NIE

TAK

8

Klauzula zassania wody do silnika

-

TAK

NIE

TAK

9

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

-

TAK

NIE

TAK

10

Klauzula okolicznościowa w AC

-

TAK

NIE

NIE

11

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

-

TAK

NIE

TAK

12

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

-

TAK

NIE

TAK

13

Klauzula holowania 300

-

NIE

NIE

TAK

14

Klauzula holowania bez limitu kilometrów

-

NIE

NIE

NIE

15

Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego

-

NIE

NIE

TAK

             

 

 

Akceptacja postanowień dodatkowych do umowy ubezpieczenia dotyczące zniżki za niską szkodowość w CZĘŚCI II zamówienia:

Opis postanowienia dodatkowego do umowy ubezpieczenia

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne

w Olsztynie

Oddział w Ełku

 ul. Moniuszki 3,

19-300 Ełk

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na wprowadzenie następujących postanowień dodatkowych do umów ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku kiedy wskaźnik szkodowości (Ws) Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po 10 miesiącach w pierwszym rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 30%, Ubezpieczyciel udzieli zniżki w składce na kolejne okresy ubezpieczenia w wysokości 10% dla wszystkich pojazdów, których okres ubezpieczenia będzie rozpoczynał się w kolejnym rocznym okresie rozliczeniowym. Pierwszy roczny okres rozliczeniowy to okres od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. Dotyczy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.

 

 

 

-

 

 

 

NIE

 

 

 

NIE

 

 

 

NIE

 

Akceptacja klauzul fakultatywnych w CZĘŚCI III zamówienia:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska

Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group

Oddział w Suwałkach Filia w Sejnach

Ul. Piłsudskiego 2A,

16-500 Sejny

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

S. A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101,

61-719 Poznań

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne

w Olsztynie

Oddział w Ełku

 ul. Moniuszki 3,

19-300 Ełk

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

NIE

NIE

TAK

5

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

NIE

NIE

NIE

6

Klauzula zasiłku dziennego

TAK

NIE

TAK

TAK

7

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

TAK

NIE

TAK

NIE

8

Klauzula czasowego zakresu ochrony

NIE

NIE

NIE

NIE

9

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

TAK

NIE

TAK

TAK

10

Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich

TAK

NIE

TAK

NIE

11

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu bezimiennym

NIE

NIE

TAK

TAK

 

 

 

Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 13:06
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2018 13:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 378 razy