BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXXVI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 12 kwietnia  2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22  lutego  2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad V ponadplanowej, a zarazem XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 marca 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat podziału gminy Biała Piska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska za 2017 r. i planowane zamierzenia na 2018 r.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018,
 • przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2018 r.
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na cele budowy infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: sobota, 7 kwi 2018 22:21
Data opublikowania: sobota, 7 kwi 2018 22:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 kwi 2018 08:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 182 razy