BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska

Biała Piska, dn. 5.04.2018 r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 4.04.2018 r.)

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska”.

Gmina Biała Piska na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie informacji o poszczególnych budynkach dotyczących konstrukcji ścian ewentualnie prosimy o wskazanie budynków o drewnianej konstrukcji ścian i podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie dostępne mu informacje wykazał w Załączniku nr 6 w Tabeli nr 1.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat według wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż do ubezpieczenie nie zostają zgłoszone żadne pustostany.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w wykazie mienia do ubezpieczenia nie ma żadnych pustostanów.

Pytanie 5:

Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie najbliższych 2 lat planuje przeprowadzenie następujących remontów:

  1. Remont remizy OSP w Skarżynie – koszt ok. 250 000 tys.
  2. Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Nr 6 i 15 przy ul. Plac Adama Mickiewicza w Białej Piskiej – koszt ok. 100 000 tys.
  3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda – koszt ok. 50 000 tys.

Pytanie 6:

W odniesieniu do budynków drewnianych, pustostanów i budynków w złym stanie technicznym  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.

Pytanie 8:

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem.

Pytanie 9:

Odnośnie mienia znajdującego się w miejscu gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada mienia znajdującego się w miejscu gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych.

Pytanie 10:

Czy w ubezpieczeniu mienia Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej limitu odpowiedzialności i  franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź:          

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w odpowiedzialności cywilnej – rozszerzenie o szkody środowiskowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku organizacji imprez z pokazami sztucznych ogni Gmina korzysta z usług profesjonalnych firm świadczących tego typu usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 15:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej przy odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2018 09:15
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2018 09:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 385 razy