BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska.

Biała Piska, dn. 04.04.2018 r.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 04.04.2018 r.)

 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Biała Piska”.

 

Gmina Biała Piska na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

 

Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie analogicznym do wskazanego w SIWZ po względem franszyz, udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia.

 

Pytanie 2:

Wnioskujemy zlimitowanie szkód wyrządzonych pracownikom do poziomu:

  • szkody osobowe: 1 000 000 zł;
  • szkody rzeczowe: 500 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3:

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

  1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
  2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
  3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
  4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
  5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

 

Data powstania: środa, 4 kwi 2018 16:13
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 16:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 394 razy