BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2018 roku.

 

Biała Piska, dn. 03.04.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Zakupu i dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych w 2018 roku wpłynęły 3 oferty złożone przez:

  1. GRAVEL Sp. z o. o. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo.
  2. P.H.U. ,,MARGO” Mariusz Gosk Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.
  3. BIALZUK S.C. ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

BIALZUK S.C.

ul. Piłsudskiego 1B

12-230 Biała Piska

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60,00 pkt.
  2. termin płatności faktur – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena (zł)
termin płatności faktur
Łączna liczba punktów
 
1.
GRAVEL Sp. z o.o.
Gałkówka 12
18-413 Miastkowo
 
 35,52  pkt.
 
40 pkt.
 
75,52 pkt.
 
2.
P.H.U. ,,MARGO” Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża
 
 32,90  pkt.
 
40 pkt.
 
72,90 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: wtorek, 3 kwi 2018 13:53
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2018 13:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:36
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 402 razy