BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytanie

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej.

Biała Piska, dn. 27.03.2018 r.

                                                                  

Znak sprawy

BiRG ZP.271.9.2018     

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”

 

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych   (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, kiedy należy załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy:

czy wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z pkt. 5  ppkt. 1 lit. a w dziale VI do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument należy dołączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

Zaleca się, aby zobowiązanie zawierało informacje dotyczące:

-   zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy  wykonywaniu   zamówienia,

-   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

Data powstania: wtorek, 27 mar 2018 14:58
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2018 15:00
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 358 razy