BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo.

Biała Piska, dnia 21.03.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.6.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo” wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz,
  2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o. o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych  w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres gwarancji
Łączna liczba punktów

1.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

52,77 pkt.

40 pkt.

92,77 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 21 mar 2018 12:20
Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 12:24
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 384 razy