BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.9

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ  
PODAJE  DO  PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce nr 101, obręb Guzki, gmina Biała Piska”
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 24-07-2017 r. przez Pana ...........................................reprezentowanego przez pełnomocnika – ERKAPE Renata Pietraszek, ul. Białowieska 13 lok. 11, 04-063 Warszawa.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Białej Piskiej. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Natomiast organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. z:
-    wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
-    opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu (znak ZNS.4083.20.2017 z dnia 07-08-2017 r.) odnośnie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-    opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (znak WOOŚ.4240.296.2017.ED.1
z dnia 11-08-2017 r.), w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko,
-    postanowieniem Burmistrza Białej Piskiej (znak BiRG.6220.8.2017.4 z dnia 01-09-2017 r.)
stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
-    raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW na działce nr 101, obręb Guzki, gmina Biała Piska,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Pl. A. Mickiewicza 25 (I piętro,  pok. nr 9), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 04 kwietnia 2018 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone m.in.:
-    w formie pisemnej - w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25 (I piętro, pok. nr 16),
-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  um@bialapiska.pl.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Białej Piskiej przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (www.bialapiska.pl)

 

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 10:30
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 10:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 kwi 2018 14:23
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 278 razy