BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej za okres od 13 kwietnia do 28 czerwca 2005 r.
W okresie sprawozdawczym wydałem:
1.Zarządzenie Nr 79/05 w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów
2.Zarządzenie Nr 80)05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej z zakresu podatków i opłat lokalnych na 2005 r. podjętych w oparciu o uregulowania ustawowe dokonano:
1.zaksięgowania wpłaty podatków i wprowadzenia korekt deklaracji podatkowych
2.zaksięgowano wpłaty za wpis i wypis z ewidencji
3.rozliczono sołtysów z płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego
i sporządzono listę płac za inkaso za II kwartał bieżącego roku
4.wydano decyzje:
a) wymiarowe
b) o zmianie nakazów płatniczych na podstawie wprowadzonych zmian geodezyjnych ze starostwa
c) decyzje o stanie majątkowym rolników
5.wystawiono 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie
11.460,60zł. , dokonano 40 umorzeń podatku rolnego na łączną kwotę 3.534,00
zł.
6.wystawiono decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od
nieruchomości za 2004 r. w kwocie 149.783,70 zł. i 6 decyzji odraczających
termin płatności w podatku rolnym na łączną kwotę 2.955,20 zł.
7.wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na podatek od
nieruchomości w kwocie 33.590,40 zł., 12 tytułów wykonawczych na podatek od
środków transportowych w kwocie 18.437,40 zł. i 21 tytułów wykonawczych na
podatek rolnego na sumę 22.897,70 zł.


Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:
1.dokonano aktualizacji bazy danych dotyczącej ewidencji działalności gospodarczej
2.wydawano i cofnięto decyzje dotyczące nałożenia świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obronności kraju
3.zaktualizowano rejestr i plan świadczeń osobistych i rzeczowych
4.przygotowano projekt planu ochrony zabytków gminy Biała Piska
5.opracowano dokumentację dla Terenowego Banku Danych w Olsztynie i MSWiA
w Warszawie
6.zaktualizowano rejestr wyborców i kartoteki pobytu stałego i czasowego
7.wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
1. Sporządzono sprawozdanie statystyczne za miesiąc kwiecień i maj 2005r. z rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów
2. Wydano 214 skróconych i 11 zupełnych odpisów aktów stanu cywilnego
3. Przyjęto 19 zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński
4. Sporządzono i rozliczono 15 aktów małżeństwa, w tym 1 zagraniczny oraz
14 aktów zgonu, w tym 1 zagraniczny.

W zakresie dowodów osobistych:
1. Przyjęto i wprowadzono do bazy danych 242 wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz zapotrzebowano koperty dowodowe
2. Wydano 243 dowody osobiste, założono koperty dowodowe, naniesiono zmiany
w ewidencji dowodów

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1. dokonywano rozliczeń z zużycia paliwa i oleju przez pojazdy pożarnicze, sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach.
2. prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych i motopomp i innym sprzętem specjalistycznym, w który są wyposażone jednostki OSP


Z zakresu spraw rolnych:
1. Sporządzono 14 umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone na terenie miasta i gminy Biała Piska i aktualizowano umowy dzierżawy
2. Wprowadzono 200 opłat na karty opłaty czynszu za garaże, 3 karty sporządzono na potrzeby KRUS,
3. Dokonywano pomiarów działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy,
4. Ewidencjonowano wpływy dokonanych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów

W zakresie zadań z gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej dokonano sprawdzenia w terenie zasadności wpływających podań
o usunięcie drzew, w tym uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Piszu
o uzyskanie zezwolenia na wycinkę na gruntach stanowiących własność Gminy Biała Piska.

W zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną
a) wszczęto procedurę wyliczenia opłaty planistycznej dla nowych spraw
b) prowadzono windykację zaległych opłat.

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami i podjętych na tej podstawie uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej dokonano sprzedaży nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:
a) lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Drygałach przy ul. Targowej 5, lokali mieszkalnych nr 8 przy ul. Warszawskiej 14, nr 3 przy ul. Konopnickiej 6 i nr 28 przy ul. Kościuszki 11 w Białej Piskiej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
b) lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 c w budynku mieszkalno-użytkowym
w Orłowie 5 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
c) nieruchomości niezabudowanej numer 14/2 o powierzchni 1500 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej
w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej, w drodze rokowań po dwóch bezskutecznych przetargach,
d) nieruchomości niezabudowanych numer 722/8 o powierzchni 271 m2
i numer 722/12 o powierzchni 524 m2 przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich, położonych w Białej Piskiej przy ul. Polnej i Różanej, w trybie bezprzetargowym,
e) nieruchomości numer 193/31 o powierzchni 176 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 1A/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Sporządzono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
a) Na lokal mieszkalny numer 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 23 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
b) Na nieruchomości niezabudowane numer 766 o powierzchni 613 m2 , numer 767 o powierzchni 604 m², numer 775 o powierzchni 562 m2 i numer 776
o powierzchni 557 m2 położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
c) Na nieruchomość numer 26/1 o powierzchni 800 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym do rozbiórki i niezabudowaną numer 27
o powierzchni 5000 m² przeznaczoną na cele rolne , położone w Grodzisku -
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
d) Na nieruchomość niezabudowaną numer 25/6 o powierzchni 2303 m2 przeznaczoną na cele rolne, położoną w Sulimach - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

2. Ogłoszono przetargi na:
a) Drugi przetarg na lokal użytkowy w budynku mieszkalno-użytkowym
w Orłowie 5 ( po byłej szkole podstawowej ),
b) Na nieruchomość niezabudowaną numer 25/6 o powierzchni 2303 m2 przeznaczoną na cele rolne, położoną w Sulimach,
c) Na nieruchomości numer 26/1 o powierzchni 800 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym do rozbiórki i nieruchomość niezabudowaną numer 27 o powierzchni 5000 m2 przeznaczoną na cele rolne, położone
w Grodzisku,
d) Na nieruchomości niezabudowane numer:
- 775 o powierzchni 562 m2
- 766 o powierzchni 613 m2 i 557 m2
- 767 o powierzchni 604 m2
położone w Białej Piskiej przy ul. Cichej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną,
e) ogłoszono drugie przetargi na nieruchomości niezabudowane nr 67/2
o powierzchni 2821 m2 przeznaczoną na cele rolne położoną w Lisach
i nieruchomość niezabudowaną numer 95/2 o powierzchni 1700 m2
przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Sulimach.

Ustalono nabywców w przetargu na:
a) Na nieruchomość oznaczoną numerem 32/1 o powierzchni 1900 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym do rozbiórki, położoną w Rolkach.


Ogłoszono rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na:
a) na nieruchomość niezabudowaną numer 20/19 o powierzchni 631 m2 przeznaczoną na cele rolne, położoną w Bemowie Piskim przy ul. Kwiatowej,
b) na nieruchomość niezabudowaną numer 158 o powierzchni 2900 m2 przeznaczoną na cele rolne, położoną w Drygałach przy ul. Zielonej,
3. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność: Gminy Biała Piska i osób fizycznych.
4. Przygotowano 12 projektów uchwał pod obrady Sesji Rady Miejskiej dotyczących obrotu nieruchomościami.

Ponadto rozpatrywano sporne sprawy gruntowe w Drygałach, w Kózkach
i w Kożuchach.

Na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego rozpoczęto badanie pogłowia bydła w 23 gospodarstwach. Ponadto w wylosowanych gospodarstwach rolnych prowadzone są badania trzody chlewnej, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich.

Realizując ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz uchwalonych na tej podstawie uchwałach Rady Miejskiej w Białej Piskiej:
1.przygotowano sprawozdania w zakresie zrealizowanych inwestycji
2.nadzorowano wykonanie projektów wodociągów i sieci kanalizacyjnej
3.przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego
4.Prowadzono bieżące sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
5.wydawano projekty oraz dokumenty związane z wydawaniem decyzji o warunkach
zabudowy
6.przygotowano dokumentację związaną z wydaniem decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej Bełcząc, Komorowo,
Kożuchy Małe, Konopki, Biała Piska, Zatorze, Kawałek, Iłki – Drygały – Nitki –
Pogorzel Mała, Kumielsk, Guzki, Gruzy, Grodzisko
7.przygotowywano zaświadczenia do zalesienia (dot. braku sprzeczności ze
studium), o dotychczasowym przeznaczeniu terenów, wypisy i wyrysy
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawiadomienia
o nadaniu numerów porządkowych, przygotowywano opinie dotyczące wpływu
inwestycji na ochronę środowiska w związku z wydawaniem decyzji przez
Starostwo Powiatowe Piszu,
8.zgromadzono dokumenty związane z funduszami unijnymi z Urzędu Skarbowego
z Pisza w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 –
2006 w zakresie działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.

Realizując zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy
dokonano:
1.księgowania wpłat czynszowych, dodatków mieszkaniowych, energii elektrycznej
na kartotekach najemców lokali gminnych,
2.wydrukowano aneksy w związku ze zmianą opłat, w tym zmianą stawki wody
zimnej i odprowadzania ścieków dla lokatorów w Bemowie Piskim

W okresie od 13 kwietnia do dnia dzisiejszego przyjęto 230 wniosków
o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego załatwiono:
- 175 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 6 negatywnie /decyzje odmowne /
- pozostało do rozpatrzenia 49 spraw
Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji - 21 476,75 zł
Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na maj i czerwiec 2005r.
Maj
dla zarządców 61 091,96zł
dla wnioskodawców 17 577,26zł - 215 osób
ogółem do wypłaty 78 669,22zł 617 osób
czerwiec
dla zarządców 59 825,77zł
dla wnioskodawców 17 293,74 zł - 211 osób
ogółem do wypłaty 77 119,51zł 595 osób

Ogółem wypłacono za dwa miesiące 155 788,73zł

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Białej Piskiej był organizatorem badań mammograficznych i współorganizatorem uroczystości i rocznic państwowych.

Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: czwartek, 28 lip 2005 08:56
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2005 08:57
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 5229 razy