BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

Biała Piska, dn. 07.03.2018 r.                                                               

Znak sprawy

BiRG ZP.271.5.2018     

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy  z  dnia  29  stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych   (Dz. U. 2017 poz.1579 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że:

Pytanie 1:  

Proszę o przesłanie dokumentacji w dwg z zestawieniem stali dotyczące wiat stalowych na targowisko do miejscowości Biała Piska.

Odpowiedź 1:

W załączeniu przedkładam dokumentację techniczną dotyczącą wiat stalowych
w formacie DWG.

Pytanie 2:  

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na przebudowę istniejącego targowiska
w Białej Piskiej znak sprawy BiRG ZP.271.5.2018 prosimy o zamieszczenie brakującej strony nr 5 w przedmiarze Architektura drogi sanitariaty.

Odpowiedź 2:

W załączeniu przedkładam kompletny przedmiar robót (w tym brakującą stronę
nr 5) dotyczący „Przebudowy istniejącego targowiska”.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym z dnia 09.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2018 r. o godz. 1110 w Urzędzie Miejskim
12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, w pokoju nr 18.

Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winna być ważna na dzień 14.03.2018 r. Wadium musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą to jest 30 dni licząc od dnia 14.03.2018 r.

                                                                                                                                                                      

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 mar 2018 12:30
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 12:37
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 605 razy