BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 22  lutego 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia   2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat planowanych remontów dróg gminnych na 2018 r. – opinia Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 6. Informacja na temat planowanych remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Piska w 2018 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej ze swojej działalności w 2017 r.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2017 r.
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na cele budowy infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska”,
 • podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie gminy Biała Piska,
 • zmiany Regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 • utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 14 lut 2018 11:06
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lut 2018 09:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 145 razy