BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez zmianę nawierzchni drogi.

Biała Piska, dnia 14.02.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.1.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez zmianę nawierzchni drogi” wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę  złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

 

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. Cena – 60 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 14 lut 2018 10:18
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 10:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:31
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 727 razy