BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 21 grudnia 2017 r.

 W dniu 21 grudnia 2017 r. na XXXII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXII/244/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018 -2026.
 2. Uchwała Nr XXXII/245/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2018.
 3. Uchwała Nr XXXII/246/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026.
 4. Uchwała Nr XXXII/247/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 r.
 5. Uchwała Nr XXXII/248/2017 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała Piska.
 6. Uchwała Nr XXXII/249/2017 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. .
 7. Uchwała Nr XXXII/250/2017 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9 MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory.
 8. Uchwała Nr XXXII/251/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.
 9. Uchwała Nr XXXII/252/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2022.
 10. Uchwała Nr XXXII/253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku.
 11. Uchwała Nr XXXII/254/2017 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Biała Piska.
 12. Uchwała Nr XXXII/255/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej  na 2018 r.
 13. Uchwała Nr XXXII/256/2017  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  w Białej Piskiej na 2018 r.
 14. Uchwała Nr XXXII/257/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bialej Piskiej na 2018 r.
 15. Uchwała Nr XXX/258/2017 w sprawie przyjęcia „ Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2018 roku”.
 16. Uchwała Nr XXXII/259/ 2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bialej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 5 sty 2018 12:15
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 12:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 200 razy