BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na remont wewnetrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej

Remont wewnetrznej instalacji zasilającej (WLZ)

 

Biała Piska 04.01.2018r.

Znak sprawy 01/WM/2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Remont wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na remont wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej

 

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 6

12-230 Biała Piska

NIP 849-14-80-283

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję .

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej

 

DANE O BUDYNKU

 • budynek mieszkalny 20 rodzinny , wolnostojący, jednoklatkowy, całkowicie podpiwniczony

 • pow. użytkowa 863,13m2

 • kubatura 3576,00 m3

 • rok budowy 1967

 

 1. Zakres robót objętych niniejszym zapytaniem :

2.1. Roboty demontażowe

 • demontaż tablic rozdzielczych

 • demontaż aparatów elektrycznych, opraw oświetleniowych

 • demontaż przewodów izolowanych, łączników pod- i natynkowych

   

  2.2.Montaż WLZ-tów

  1. Montaż tablic piętrowych i oświetlenia klatkowego

  2. Instalacja klatki schodowej, wlz-ty do mieszkań

  3. Wykonanie oświetlenia piwnic

  4. Połączenia wyrównawcze

  5. Pomiary i badania

  6. Roboty pozostałe

3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata . Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją

odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne

do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia

jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami

Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi

zmianami).

8. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

 

III . Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 16.03.2018r.

 

IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (Zał. nr 1) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).

d) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) Zał. Nr 2

c) W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.

d) Parafowany wzór umowy zał. nr 3

e) Kosztorys ofertowy - szczegółowy

 

Sposób przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe

spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.IV.

4 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Remont wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :

Remont wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6 w Białej Piskiej

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

 

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , ustali cenę oferty. Przedstawiony przedmiar robót jest orientacyjny i stanowi materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedstawionego zakresu ze stanem rzeczywistym.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inwestora

 

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-

 • koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .2 )

 • koszty podłączenia do instalacji elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Inwestorem lub Zakładem Energetycznym

 1. Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 3 ).

 4. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

VI. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę i udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

 

VII Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska do dnia 18.01.2018r. do godz. 14.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1. 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres ; zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 

VIII. Zakończenie postępowania :

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Wykaz zrealizowanych robót

2/ Wzór umowy

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 14:20
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 10:42
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 436 razy