BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95, Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98, Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego

Biała Piska, dnia 28.12.2017 r.

znak sprawy:
BiRG ZP.271.20.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95, Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98, Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego” wpłynęła 1 oferta złożona przez BENZOL Sp. z o. o. ul Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

BENZOL Sp. z o. o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty na poszczególne zadania mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95

  1. cena – 60 pkt.
  2. marża – 35 pkt.
  3. termin płatności faktury – 0 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98

  1. cena – 60 pkt.
  2. marża – 35 pkt.
  3. termin płatności faktury – 0 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego

  1. cena – 60 pkt.
  2. marża – 35 pkt.
  3. termin płatności faktury – 0 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 95 punktów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: czwartek, 28 gru 2017 13:26
Data opublikowania: czwartek, 28 gru 2017 13:32
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 10:02
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 1730 razy