BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie nr 500077455-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Gmina Biała Piska: Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622900-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiRG ZP.271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Zakres konserwacji obejmuje: 1.Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym, parkowym i obiektów sportowych polegającego na : 1)dokonywaniu co najmniej raz w miesiącu oględzin oświetlenia ulicznego, parkowego i oświetlenia dwóch boisk sportowych ORLIK 2012 w Białej Piskiej i Drygałach w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii (wykaz ilości opraw oświetlenia ulicznego i parkowego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); 2)dokonywania oględzin sieci oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych oraz punktów pomiarowo – rozliczeniowych raz na kwartał, a także sporządzaniu protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywaniu informacji faxem lub pismem na adres zamawiającego do końca każdego kwartału; 3)naprawie uszkodzonych: styków,- połączeń,- przewodów w oprawach i w słupach od oprawy do wnęki bezpiecznikowej,- wnęk bezpiecznikowych,- końcówek kabli itp.,- 4)wymianie na koszt Wykonawcy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych, a w szczególności: bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników,- styczników,- fotorezystorów,- źródeł światła (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego- oświetlenia – godziny wieczorne lub wczesno ranne), przekaźników zmierzchowych,- opraw,- wysięgników,- przewodów na tablicach oświetleniowych,- kondensatorów w oprawach świetlnych,- dławików w oprawach oświetleniowych,- wkładek topikowych we wnękach bezpiecznikowych na słupach,- kloszy,- kabli linii oświetleniowych stanowiących własność Gminy,- zamknięć (drzwiczek) słupowych,- opasek zabezpieczających,- zegarów sterujących,- 5)czyszczeniu opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych co najmniej raz w roku; 6)konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych; 7)lokalizacji oraz awaryjnej naprawie uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej; 8)sprawdzaniu układów zapłonowych opraw; 9)poprawianiu opasek słupowych; 10)przestawianiu stref czasowych zegarów sterujących w obwodach oświetlenia; 11)pomiarze: rezystancji, izolacji kabli,- napięć i obciążeń,- 12)sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego; 13)zabezpieczaniu zagrożeń powstałych na skutek kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia oświetleniowego – dwuosobowego zespołu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt; 14)usuwanie wszelkich czynników grożących uszkodzeniem lub awarią urządzeń oświetleniowych. 2.Dokonywanie wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne, które dostarczy Zamawiający na podstawie kwartalnych protokołów oględzin w liczbie nieprzekraczającej połowy punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Biała Piska, w okresie obowiązywania umowy. 3.Usuwanie skutków działania wandali tj. uzupełnianie na koszt Wykonawcy brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlania ulicznego, parkowego i obiektów sportowych w okresie obowiązywania umowy. Koszt zakupu materiałów zniszczonego lub brakującego elementu pokrywa Zamawiający. 4.Zawieszenie i zdjęcie w terminie określonym przez zamawiającego elementów dekoracji świątecznych na terenie Gminy Biała Piska: 1) na słupach oświetleniowych w ilości nie przekraczającej 200 szt. w miejscowościach: Biała Piska, Drygały, Bemowo Piskie, Kowalewo, Kumielsk, Skarżyn, Świdry Kościelne; 2) na drzewach przed Urzędem Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. Adama Mickiewicza (dekoracja drzew w ilości do 10 sztuk). 5.Montaż w okresie wiosennym i demontaż w okresie jesiennym 3 szt. fontann pływających na stawie w Białej Piskiej. 6.Dokonywanie montażu zakupionych przez Zamawiającego zegarów sterujących -astronomicznych w miarę potrzeb. 7.Dokonywanie konserwacji nowo wybudowanych punktów świetlnych w trakcie trwania umowy w ilości do 200 szt. 8.Wykonywanie przycinki konarów i gałęzi drzew w pobliżu opraw oświetleniowych, które ograniczają skuteczność oświetlenia. 9.Pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego lub wyrządzone w związku z wykonywaniem prac wchodzących w zakres usługi, wskutek ich niewłaściwego wykonania lub zaniechania wykonania. Zasady dotyczące podwykonawstwa: 1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 205453.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ,,ELEKTROMET" Iwona i Robert Barma
Email wykonawcy: elektromet@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Dolna 2F 12-230 Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Miejscowość: Biała Piska
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 253800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 08:55
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 08:57
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 10:01
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 1979 razy