BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.”

Biała Piska, dnia 13.12.2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.19.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego i obiektów sportowych na terenie Gminy Biała Piska w okresie od 01 stycznia 2018 r.do 31 grudnia 2020 r.” wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ,,ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

,,ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma

ul. Dolna 2F

12-230 Biała Piska

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60 pkt.
  2. termin płatności faktury – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 13 gru 2017 15:24
Data opublikowania: środa, 13 gru 2017 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 10:01
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 2144 razy