BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 21 grudnia  2017 r. (czwartek ) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 października  2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad IV ponadplanowej, a zarazem XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2017 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018.
 10. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018.
 11. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej Piskiej opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Biała Piska na rok 2018.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018 oraz prognozie długu.
 13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018-2026,
 • uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2018,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała Piska,
 • uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich,
 • uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9 MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
 • przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018-2022,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Biała Piska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku,
 • przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Biała Piska,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2018 r.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2018 r.
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2018 r.
 • zmiany Uchwały Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2018 roku”
 1. Zamknięcie obrad.
Data powstania: środa, 6 gru 2017 11:07
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2017 07:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 155 razy