BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 4 w Drygałach

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych

 

Biała Piska dnia 28.11.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 W DRYGAŁACH

 

I. Zamawiający :

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Kościelna 4 Drygały

12-230 Biała Piska

NIP 849-15-00-577

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi zewnętrznych szt. 2 z obróbką w budynku WM położonej w Drygałach przy ul. Kościelnej 4, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Drzwi - AL Ciepłe, klamka, zamek, samozamykacz.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia obejmują :

 

 1. Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca ich wbudowania.

 2. Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje wymiary podane w załączniku Nr 1

 3. Wymontowanie istniejących starych drzwi z futryną , wmontowanie drzwi kompletnych wraz z futryną . Gruz i odpady pomontażowe zagospodarowuje we własnym zakresie Wykonawca. Drzwi i futryny stare pozostają w dyspozycji Wspólnoty Mieszkaniowej. Szczegółowy plan i pomiary na koszt Wykonawcy.

 4. Produkt o którym mowa w ofercie, powinien posiadać najwyższą jakość, parametry techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję.

 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 6. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się , że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości.

 2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto dostawy i montażu drzwi do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 4 w Drygałach wraz z rozładunkiem i wniesieniem do budynku.

 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.

 4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

 7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2018r.

 8. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska lub pocztą elektroniczną na adres: zecbp@interia.pl w terminie do 12.12.2017 roku do godz. 13.00. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia „ Oferta cenowa na zakup i montaż drzwi do bud. Wspólnoty Mieszkaniowej – ul. Kościelna 4 ,DRYGAŁY 12-230 Biała Piska

 9. Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej , zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

 11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Wiesław Brzozowy, tel. 508197020, e-mail: zecbp @interia.pl

   

   Załączniki :

 1. Wymiary drzwi

 2. Formularz ofertowy

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 lis 2017 12:19
Data opublikowania: środa, 29 lis 2017 12:28
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 231 razy