BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.12.2017.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek:Pana Janusza Topolskiego, ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin - działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., O/Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
z dnia 23-11-2017 r. /data wpływu/ i jego zmianie z dnia 29-11-2017 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowa stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV, budowa złącz kablowych ZK-SN 15kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr geod. 2, 9, 16/3, 17, 18/1, 18/3, 19/9, 19/12, 20/8, 20/9, 20/38, 20/42, 20/60, 20/88, 20/107, 20/108, 20/109, 457/3, 498/1, 594, 619, 663, 1002/1 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, na działkach o nr geod. 715, 782, 792, 808, 1021 w obrębie ewidencyjnym Nitki, na działkach o nr geod. 57, 114/1, 114/2, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 210, 211, 212, 213, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219/10, 219/11, 317, 318, 823/1, 823/2, 823/3, 880/1, 1002/2, 1002/3, 1015, 1016, 1020, 1021, 1022/2, 1022/3, 1022/5 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy, w tym mapami z przebiegu trasy linii kablowej, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

 

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: czwartek, 30 lis 2017 14:53
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2017 09:42
Data edycji: czwartek, 30 lis 2017 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2017 07:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 674 razy
Ilość edycji: 1