BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017

o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,
że po rozpatrzeniu wniosku: P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia
i przeprowadzeniu ponownego postępowania została wydana w dniu 24-11-2017 r. decyzja znak BiRG.6733.5.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 274, 275 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 07:52
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2017 14:06
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 189 razy