BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 945 940,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

Biała Piska, dnia 22.11.2017 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.17.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Udzielenie w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 945 940,00 zł na finansowanie planowanego deficytu” wpłynęła 1 oferta złożona przez Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu Oddział w Białej Piskiej ul. Pl. A. Mickiewicza 23, 12-230 Biała Piska.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę  złożoną przez firmę:

Warmińsko – Mazurski Bank  Spółdzielczy z siedzibą w Piszu

Oddział w Białej Piskiej

Pl. A. Mickiewicza 23

12-230 Biała Piska

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

  1. cena – 60 pkt.
  2. Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 22 lis 2017 12:33
Data opublikowania: środa, 22 lis 2017 12:37
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 09:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2830 razy