BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Piotra Filemoniuka reprezentującego „ADA VIT-EŁK” Sp. z o. o., ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk działającego w imieniu PGE Dystrybucji S. A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
z dnia 30-10-2017 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  
przebudowa istniejącej  linii kablowej SN 15kV typ HAKFtA 2 x 25mm2 na nowa linię kablową SN 15kV typ 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2  z istniejącej stacji transformatorowej nr 4-1089 Bemowo SM do istniejącej stacji transformatorowej nr 4-1101 Bemowo Hydrofornia po nowej trasie na działkach o nr geod. 20/38, 20/64, 20/102, 20/123 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska.
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00
(tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: wtorek, 7 lis 2017 13:39
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2017 13:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 07:05
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 182 razy