BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.5

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Wiktora Burzyńskiego, p.o. Kierownika Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Pl. A. Mickiewicza 25,12-230 Biała Piska

w dniu 06-11-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego przy ul. Polnej w Drygałach. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 275, 276, 281 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 08:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 07:05
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 621 razy