BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  26 października  2017 r. (czwartek ) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych    i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 06 października   2017 r.
 4. Wręczenie nagród laureatom „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 r. składanych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej  oraz Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu w Olsztynie.
 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Białej Piskiej za 2016 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Biała Piska w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017-2026,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2017,
 • określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2018 rok,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej,
 • rozpatrzenia wniosku sołectwa Pawłocin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Biała Piska na 2018 r.,
 • powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

 

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 07:25
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 07:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 paź 2017 07:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 404 razy