BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 11-10-2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.9.2017.8 dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1867N  DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+593 – odcinek Lipińskie – Skarżyn, na działkach o numerach geodezyjnych 186/1, 521, 181/1, 48, 65, 122, 192, 68, 64/3, 59/2, 121 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 11 paź 2017 12:19
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 12:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lis 2017 08:11
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 545 razy