BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

 

Biała Piska , dnia 09.10. 2017r

Znak sprawy 10/ZEC/WM/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

 

 

  1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w systemie KAN-therm Steel,

 

DANE O BUDYNKU:

Budynek mieszkalny wielorodzinny (3 lokale mieszkalne), częściowo podpiwniczony, 1 -klatkowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych .

Pow. użytkowa – 173,00 m2,

 

Kubatura – 1042,00m3

,

Rok budowy 1840 r

 

Parametry wyjściowe kotłowni – c.o. 75/55 oC ,

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

a) prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego;

b) projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w systemie KAN-therm Steel,

c) kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

d) kosztorysu ślepego,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja będzie obejmowała sporządzenie inwentaryzacji budynku.

 

3. Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, projektant jest zobowiązany i przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową i uzyskać jego aprobatę.

4. Projektant jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej i zebrać we własnym zakresie wszystkie informacje niezbędne do wykonania projektu.

a) Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.

b) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w tym między innymi:

c) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462);

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

5. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie min:

montaż grzejników aluminiowych żeberkowych,

montaż zestawów termostatycznych (zawór termostatyczny, głowica termostatyczna.

zawór powrotny)

montaż zaworów odpowietrzających na pionach

montaż zaworów z odwodnieniem na pionach

montaż instalacji c.o.

montaż ultradźwiękowych ciepłomierzy

montaż automatyki pogodowej

6. Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.

7. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

9. Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowych od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. (wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy). Zamawiający zaakceptuje wstępną koncepcję modernizacji bądź zgłosi do niej uwagi w terminie do 5 dni od jej otrzymania. Projektant uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi koncepcję do ponownej akceptacji w terminie 5 dni od otrzymania uwag.

10. Oferta Wykonawcy winna zawierać:

- oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej - oddzielnie dla poszczególnych budynków;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego);

- parafowany wzór umowy;

- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz odbiorców.

11. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska w terminie do dnia 20.10.2017r do godz 13.00

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

  • poczty na adres: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1. 12-230 Biała Piska

  • pocztą elektroniczną na adres ; zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

12. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę i udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

13. Zakończenie postępowania :

  1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.12 zapytania ofertowego.

  2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

14. Kryterium wyboru oferty :

100% - cena

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

Załączniki:

- wzór formularza ofertowego

 

 

- oświadczenie

 

 

- wzór umowy

 

- wykaz zrealizowanych robót

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 11:18
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 11:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 paź 2017 12:58
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 477 razy