BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk reprezentowany przez Pana Jana Salwockiego – Kierownika Wydziału Majątku Sieciowego
w dniu 05-10-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV na linię kablową, wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, wymiana przewodów napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej do pierwszego słupa. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr geod. 27/1, 31/4, 139/2, 76 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 5 paź 2017 13:49
Data opublikowania: czwartek, 5 paź 2017 13:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 08:09
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 478 razy