BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1867N  DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+593 – odcinek Lipińskie – Skarżyn, na działkach o numerach geodezyjnych 186/1, 521, 181/1, 48, 65, 122, 192, 68, 64/3, 59/2, 121 w obrębie ewid. Skarżyn, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, wydane zostało postanowienie z dnia 05 października 2017 r. znak: BiRG.6220.9.2017.5 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Lipińskie, Skarżyn.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 5 paź 2017 13:12
Data opublikowania: czwartek, 5 paź 2017 13:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 08:09
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 490 razy