BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 14-09-2017 r. zostało wydane postanowienie nr BiRG.6733.4.2017.WS.8 o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15kV na linię kablową, wymiana istniejącej stacji transformatorowej SN/nN, wymiana przewodów napowietrznej linii nN od stacji transformatorowej do pierwszego słupa. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr geod. 27/1, 31/4, 139/2, 76 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią w/w postanowienia oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 9, w godz. 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 14 wrz 2017 10:53
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2017 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2017 11:14
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 493 razy